Logo Online Klik: Online Marketing Bureau Eindhoven

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van Online Klik B.V. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen, overeenkomsten van en werkzaamheden door Online Klik B.V., tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst. Door het aangaan van de afname van een online marketing dienst of product van Online Klik B.V., zoals zoekmachine optimalisatie, Google Ads optimalisatie, social advertising, online consultancy en overige, verklaart u op de hoogte te zijn van deze leveringsvoorwaarden.

 

Online Klik verzamelt gegevens van de opdrachtgever wanneer de betreffende opdrachtgever deze (persoons)gegevens aan Online Klik heeft doorgegeven. Online Klik gebruikt deze (persoons)gegevens voor het doeleinde waarvoor de opdrachtgever de (persoons)gegevens aan Online Klik heeft verstrekt. Voor verder informatie omtrent gebruik persoonsgegevens verwijzen we naar het privacy statement op onze website.

 

Online Klik B.V. behoudt het recht om ten alle tijden de algemene voorwaarden aan te passen.

 

1. Definities
Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Online Klik B.V. een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten en/of producten.

 

2. Toepasselijkheid
2.1 Door ondertekening van een overeenkomst of digitale bevestiging richting Online Klik B.V. verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene leveringsvoorwaarden van Online Klik B.V. en dat hij met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat.

 

2.2 Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en Online Klik B.V. opgenomen wordt.

 

3. Aanbieding en acceptatie
3.1 Alle offertes en prijsopgaves door Online Klik B.V. zijn geheel vrijblijvend.


3.2. Het ondertekenen van een door Online Klik B.V. uitgeschreven offerte, het digitaal goedkeuren of een mondelinge toezegging van een voorstel resulteert in een overeenkomst met Online Klik B.V.


3.3 Offertes, prijsopgaven en aanbiedingen door Online Klik B.V. blijven 30 dagen geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door Online Klik B.V. Facturering geschiedt op basis van deze offerte.


3.4 Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Online Klik B.V. zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.


3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Online Klik B.V. niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.


3.6 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.


4. Uitvoering van de overeenkomst
4.1 Online Klik B.V. zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.


4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Online Klik B.V. het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.


4.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Online Klik B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Online Klik B.V. worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Online Klik B.V. zijn verstrekt, heeft Online Klik B.V. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.


4.4 Online Klik B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Online Klik B.V. is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.


4.5 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Online Klik B.V. de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.


4.6 Indien door Online Klik B.V. of door opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.


4.7 Opdrachtgever vrijwaart Online Klik B.V. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.


5. Duur en beëindiging
5.1 Het ontwikkelen van een nieuwe online marketing strategie door Online Klik B.V. voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. Uiteraard wordt in een mondelinge of schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken voor het product.


5.2 Online Klik B.V. heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien blijkt dat derden onderhoud plegen of hebben gepleegd aan producten die door Online Klik B.V. onderhouden worden.


5.3 Online Klik B.V. heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Online Klik B.V. gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden.


5.4 Online Klik B.V. heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding. In geval een gebeurtenis als bedoeld in voorgaand lid zich voordoet, zijn alle vorderingen van Online Klik B.V. uit hoofde van de betreffende overeenkomst/separate opdracht op opdrachtgever onmiddellijk en geheel opeisbaar. Online Klik B.V. zal in dat geval niet verplicht zijn de van opdrachtgever uit hoofde van de betreffende overeenkomst/separate opdracht(en) ontvangen betalingen geheel of gedeeltelijk te restitueren.


5.5 Een contract voor bepaalde tijd (bijvoorbeeld een trialperiode) wordt stilzwijgend verlengd naar een contract voor onbepaalde tijd, tenzij expliciet wordt aangegeven dat de opdracht definitief tot een einde komt.


5.6 Indien er sprake is van een contract voor onbepaalde tijd, geldt er een opzegtermijn van drie volledige kalendermaanden. De opdrachtgever dient het beëindigen van het contract schriftelijk of per mail kenbaar te maken aan Online Klik B.V.


6. Levering en levertijd
6.1 Online Klik B.V. gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten.


6.2 Mocht Online Klik B.V. onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan Online Klik B.V. alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij Online Klik B.V. een termijn van minimaal 14 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.


6.3 Door Online Klik B.V. gemaakte producten worden op een nader te specificeren wijze (papier en/of PDF bestand via email) aan de opdrachtgever verstrekt.


7. Overmacht
7.1 Online Klik B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer Online Klik B.V. als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.


7.2 In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Online Klik B.V. alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en Online Klik B.V. geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Online Klik B.V. tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.


8. Prijzen
8.1 Alle geoffreerde en vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.


8.2 Wijzigingen in de tarieven worden door Online Klik B.V. minimaal 30 dagen van tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden.


9. Betaling
9.1  Vanaf het moment dat een overeenkomst voor het uitvoeren van diensten tussen de opdrachtgever en Online Klik B.V. is overeengekomen, is de opdrachtgever betalingsverplicht. De opdrachtgever dient binnen 15 werkdagen na het verzenden van de factuur door Online Klik B.V. het verschuldigde bedrag te voldoen.


9.2 In genoemde gevallen behoudt Online Klik B.V. zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.


9.3 Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn (15 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) overschrijdt, is hij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke. Indien er geen betaling verricht is na het overschrijden van de betalingstermijn, is de opdrachtgever de wettelijke rente over het openstaande bedrag en 15% van de incassokosten verschuldigd aan Online Klik B.V..

 

9.4 Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 15 dagen na facturering Online Klik B.V. hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 15 dagen na verzending voldaan moet worden.


9.5 Indien Online Klik B.V. abusievelijk een groter bedrag dan het gefactureerde bedrag ontvangt, zal Online Klik B.V. het teveel ontvangen bedrag direct na eigen ontdekking of op het eerste verzoek van de opdrachtgever terugstorten op de rekening van de opdrachtgever.


9.6 Opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde goederen en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens Online Klik B.V. heeft voldaan.


10. Copyright
10.1 Het eigendom van door Online Klik B.V. verstrekte ideeën, concepten of (proef)- ontwerpen blijft volledig bij Online Klik B.V., tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan Online Klik B.V. hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Online Klik B.V. gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.


10.2 Online Klik B.V. behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.


10.3 Al het door Online Klik B.V. vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Online Klik B.V. niet worden bewerkt of verwerkt in andere producten dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is, tenzij hiervoor expliciet toestemming is verleend.


11. Aansprakelijkheid
11.1 Voor zover Online Klik B.V. bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop Online Klik B.V. weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Online Klik B.V. op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Online Klik B.V. of het ervan verbreken ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Online Klik B.V..


11.2 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Online Klik B.V. slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag van de betreffende maand. Iedere aansprakelijkheid van Online Klik B.V. voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.


11.3 Opdrachtgever vrijwaart Online Klik B.V. voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen ter zake schade die enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van Online Klik B.V..


11.4 De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. Online Klik B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.


11.5 Online Klik B.V. is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht.


11.6 De opdrachtgever dient Online Klik B.V. terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door Online Klik B.V. geleden schade.


11.7 Online Klik B.V. is niet aansprakelijk voor schade die door de opdrachtgever of door derden wordt toegebracht binnen de onderhouden accounts en producten in een kennelijke poging om deze
te onderhouden.


11.8 Online Klik B.V. is niet aansprakelijk door gebreken in de dienstverlening van derden die door ons worden ingeschakeld.


12. Buitengebruikstelling
12.1 Online Klik B.V. heeft het recht geleverde producten waar Online Klik B.V. de betaling voor draagt (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Online Klik B.V. niet nakomt, dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Online Klik B.V. zal opdrachtgever vooraf in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Online Klik B.V. kan worden verlangd.


12.2 De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstellingbestaan.


12.3 Tot indienstelling wordt overgegaan indien opdrachtgever binnen een door Online Klik B.V. gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen. Online Klik B.V. is niet aansprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdt door eergenoemde buiten gebruik stelling/beperking.


13. Overdracht van rechten en verplichtingen
13.1 Online Klik B.V. noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.


14. Reclame
14.1 De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde diensten te melden aan Online Klik B.V., waarna Online Klik B.V. deze gebreken in overleg met opdrachtgever zal trachten te verhelpen. Wanneer aan Online Klik B.V. binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder gebreken.


15. Wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden
15.1 Online Klik B.V. behoudt zicht het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.


15.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.


15.3 Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene leveringsvoorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene leveringsvoorwaarden of binnen 7 dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.


16. Overig
16.1 Online Klik B.V. zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Online Klik B.V..


16.2 Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. OnlineKlik B.V. zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.


16.3 Online Klik B.V. is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde diensten en prestaties, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.


17. Geschillenregeling en toepasselijk recht
17.1 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Online Klik B.V. en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.


17.2 Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.


18. Eigendomsrecht
De eigendom van producten, diensten, adviesrapporten en campagnes blijven in bezit van Online Klik B.V. tot dat de klant/afnemer, de betalingsverplichting heeft voldaan.


1. De Rechtbank te ‘s-Hertogenbosch is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Online Klik B.V. het recht het geschilvoor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.


2. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

De algemene voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 21-04-2023.

 

Daniëlle van Essen

Eigenaresse / Online marketing strateeg

Vragen over onze algemene voorwaarden?

Stel gerust je vraag aan ons. Je kunt hieronder contact met ons opnemen. 

Hidden
Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.